Skip navigation MENU

Privacyverklaring

Privacyverklaring door Van Klompenburg

1 In het kort

In deze verklaring laten we u weten welke persoonsgegevens we verzamelen, waarom we deze
gegevens verzamelen en wat we ermee doen.
Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en zorgen ervoor dat
de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld.
In het kort komt onze privacyverklaring er op neer dat we uw persoonsgegevens:

 • alleen gebruiken voor doelen die met u zijn overeengekomen
 • niet met anderen zullen delen
 • zorgvuldig beveiligen. U heeft ten allen tijde recht:
 • om inzage, correctie of verwijdering te verzoeken van uw gegevens
 • bezwaar te maken tegen, of beperking te verzoeken van de verwerking van uw gegevens
 • toestemming in te trekken
 • uw gegevens over te dragen
 • een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Wanneer u vragen heeft die niet in deze privacyverklaring zijn beantwoord, wanneer u suggesties of
opmerkingen heeft over de inhoud daarvan of wanneer u klachten heeft over de manier waarop wij
met uw persoonsgegevens omgaan, dan komen we graag met u in contact. De contactgegevens vindt
u hieronder.

 

2 De details

Onze gegevens
Van Klompenburg, gevestigd aan Spronksweg 1a, 8096 AN Oldebroek, is verantwoordelijk voor de
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. De heer S. van
Klompenburg is de Functionaris Gegevensbescherming bij Van Klompenburg.

Contactgegevens:
Spronksweg 1a, 8096 AN Oldebroek
T +31 525631593
I www.vkeb.nl
E steven at vkeb.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Van Klompenburg verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of
omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die
wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan
  te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Van Klompenburg verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
– gegevens van personen jonger dan 16 jaar Onze website en/of dienst heeft niet de intentie
gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming
hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.
Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te
voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u
er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over
een minderjarige, neem dan contact met ons op via steven@vkeb.nl, dan verwijderen wij deze
informatie.
– Burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Van Klompenburg verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Van Klompenburg verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals
gegevens die wij nodig hebben voor uw belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Van Klompenburg neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden
genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (een medewerker
van ons kantoor) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Van Klompenburg bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Voor onze werkzaamheden hanteren wij
tevens de wettelijk verplicht gestelde bewaartermijnen voor uw persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden
Van Klompenburg verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit
nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een
bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid
van uw gegevens. Van Klompenburg blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Van Klompenburg gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen
inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan
deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smart Phone. De cookies die wij gebruiken
zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor
dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook
kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw
internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle
informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast
heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Van Klompenburg en heeft u
het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om
de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u
genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,
gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of
bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar steven@vkeb.nl. Om er zeker van
te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs
met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de
strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN)
zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Van Klompenburg wil u er
tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Van Klompenburg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen
van misbruik, neem dan contact met ons op.

Wij werken met en zijn leverancier van:

 

Lid van: