Skip navigation MENU
Vanuit de nieuwsbrief

FOR Regeling

Oudedagsreserve

Als ondernemer voor de inkomstenbelasting mag u jaarlijks een deel van de winst reserveren voor uw oudedagsvoorziening. Dat gereserveerde deel heet de oudedagsreserve. Het vormen van een oudedagsreserve betekent niet dat u daadwerkelijk geld opzij zet, het is een reservering van een deel van de winst. De reservering zorgt voor uitstel van belastingheffing over dat deel van de winst. Dit levert u dus op de korte termijn belastingvoordeel op.

U kunt uw oudedagsvoorziening regelen door bijvoorbeeld de aankoop van een lijfrente bij een verzekeraar. De oudedagsreserve neemt af als u voor (een deel van) de reserve een lijfrente aankoopt. Het bedrag waarmee de reserve afneemt, is belastbare winst. Daar staat tegenover dat u de premie voor de aangekochte lijfrente kunt aftrekken.

Voorwaarden oudedagsreserve

Om de oudedagsreserve te kunnen vormen, moet u ondernemer zijn voor de inkomstenbelasting en moet u voldoen aan het urencriterium. U mag aan het begin van het kalenderjaar de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt.

De eis van ondernemerschap voor de inkomstenbelasting betekent dat bijvoorbeeld commanditaire vennoten de reserve niet kunnen vormen. Zij hebben wel winst uit onderneming, maar zij zijn zelf geen ondernemer voor de inkomstenbelasting. Ondernemers voor de vennootschapsbelasting, zoals bv’s, kunnen de reserve ook niet vormen.

Opbouw van de reserve

De oudedagsreserve wordt altijd voor u persoonlijk opgebouwd. Dit betekent dat u en uw eventuele partner ieder afzonderlijk een oudedagsreserve kunnen opbouwen. U moet dan wel allebei door ons als ondernemer worden beschouwd en aan het urencriterium voldoen. Hebt u meerdere ondernemingen? Dan kunt u de opgebouwde oudedagsreserve verdelen over de balansen van al uw ondernemingen.

De toevoeging aan de reserve is een percentage van de winst die u als ondernemer in Nederland hebt behaald. Voor de toevoeging geldt ook een maximum, dat jaarlijks wordt vastgesteld. De toevoeging wordt verminderd met de pensioenpremies die u als bedrijfskosten hebt geboekt. De oudedagsreserve mag door de toevoeging niet uitkomen boven het ondernemingsvermogen. De toevoeging aan de oudedagsreserve moet u zelf berekenen. U kunt elk jaar een toevoeging doen, maar dit is niet verplicht.

Afname oudedagsreserve

In de volgende situaties neemt de oudedagsreserve af of wordt deze opgeheven:

  • U koopt een lijfrente voor een inkomensvoorziening, en u vermeldt in uw aangifte de afname van de oudedagsreserve voor hetzelfde bedrag.
  • Het bedrag van de oudedagsreserve is hoger dan het ondernemingsvermogen, terwijl zich daarbij 1 van de volgende situaties voordoet:
    • U staakt de onderneming geheel of gedeeltelijk.
    • U hebt op 1 januari van het kalenderjaar de AOW-leeftijd bereikt.
    • U voldoet dit kalenderjaar en het vorige kalenderjaar niet aan het urencriterium.

Een afname of opheffing van uw oudedagsreserve betekent in principe dat u een hogere winst hebt. Tegenover de winstbijtelling staat de aftrek van het bedrag dat u betaalt bij de aankoop van een lijfrente.

Staken van de onderneming

Met het staken van uw onderneming wordt uw oudedagsreserve (gedeeltelijk) opgeheven. De bedragen waarover u uitstel van belastingheffing hebt gekregen volgens de regeling van de oudedagsreserve, worden nu bij uw winst opgeteld.

Overlijden van de ondernemer

Als u overlijdt, moet fiscaal worden afgerekend over de oudedagsreserve. De reserve wordt dan opgeheven en wordt opgeteld bij uw belastbare winst. Maar als uw partner uw onderneming voortzet en de oudedagsreserve overneemt, hoeft er niet te worden afgerekend. Uw partner moet daarvoor een verzoek indienen bij de aangifte.

Is de reserve altijd gunstig?

Het vormen van de oudedagsreserve heeft tot gevolg dat de belastingheffing wordt verschoven naar de toekomst. In de jaren dat u een deel van de winst toevoegt aan uw oudedagsreserve, betaalt u minder belasting. Op enig moment valt deze reserve weer vrij en behoort de afname geheel tot uw winst. U betaalt dan meer belasting. Het is daardoor niet vooraf te zeggen of de reserve voor u gunstig is. Laat u daarom goed adviseren!

Vragen over dit item?

Bel, mail of kom gerust eens langs

Contact

Wij werken met en zijn leverancier van:

 

Lid van: